Σκοπός

N

Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση

N

Επαγγελματική Αναβάθμιση

Ιατρών , Επιστημόνων υγείας , Συνεργαζόμενων επιστημόνων

N

Προαγωγή της Επιστημονικής Έρευνας

Βασική & Κλινική

N

Ενημέρωση

Επιστημόνων και κοινού,σε θέματα που σχετίζονται με την Πρωτοβάθμια Φροντίδας

Θέματα Ενημέρωσης

Κοινοί Κανόνες

Η συμβολή στην εφαρμογή κοινών κανόνων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.) πρόληψης και παροχής υπηρεσιών στους πολίτες που δεν απαιτείται νοσηλεία ή απαιτείται νοσηλεία μιας ημέρας.

Η συμβολή στην ισότιμη πρόσβαση όλου του πληθυσμού, σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, στις υπηρεσίες αυτές, στην διατήρηση, προαγωγή, αποκατάσταση , ενδυνάμωση , υπεράσπιση και διατήρηση της υγείας όλων, με την παροχή πιστοποιημένων ιατρικών υπηρεσιών.

Τηλεϊατρική

Η συμβολή και η δυνατότητα οργάνωσης (οργανισμού ) ή συνεργασίας με άλλους οργανισμούς , για την παροχή ιατρικών συμβουλών.

Η κλινική βοήθεια σε ασθενείς από απόσταση, με τη χρήση και εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.

Σχολική Υγεία

Η συμβολή για την παροχή υπηρεσιών σχολικής υγείας και ενημέρωσης – πρόληψης του μαθητικού κοινού.

Ιατρική Εργασίας

Η συμβολή στην ενημέρωση (επιδημιολογικές έρευνες ) – πρόληψη και παροχή υπηρεσιών για  τις ασθένειες που προκύπτουν στους χώρους  εργασίας (Ιατρική Εργασίας ).

Ασφαλιστική Ιατρική

Η στήριξη και προβολή όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του πραγματογνώμονα και συναφών αντικειμένων με την Ασφαλιστική Ιατρική.

Τουριστική Ιατρική

Η συμβολή για την παροχή ιατρικής φροντίδας που στοχεύει την πρόληψη, διάγνωση , διατήρηση και διαχείριση, της υγείας των επισκεπτών σε ταξίδι διακοπών ή επαγγελματικό ταξίδι ή προσωρινή εγκατάσταση .

Χρόνιες Παθήσεις

Η μέριμνα και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ορισμένων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων υγείας  (ατυχήματα , οστεοπόρωση ,χρόνιες παθήσεις , συννοσηρότητες , ψυχική υγεία , κ.λ.π) ή παθήσεων που εμφανίζονται σε τοπικό επίπεδο , πανελλήνιο (επιδημίες , πανδημίες ) .

Συνολική Υγεία

Η συμβολή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση – πρόληψη της συνολικής υγείας των τοπικών κοινωνιών , σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Μέσα

Η οργάνωση κάθε είδους επιστημονικών συνεδριών – σεμιναρίων , θεματικών ή μη , Εθνικά ή Διεθνή και κοινωνικών εκδηλώσεων που σκοπό έχουν την ενημέρωση και την εκπαίδευση και τους σκοπούς που έχει η Εταιρεία.

Η ανάπτυξη και η συνεργασία με επιστημονικές Εταιρείες στην Ελλάδα και αντίστοιχες επιστημονικές Εταιρείες στην Ευρώπη και στο εξωτερικό .

Η συνεργασία με κρατικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών, είτε από την Ευρώπη, είτε από άλλη χώρα του κόσμου, ή με ιδιωτικούς φορείς για την εκπόνηση , υποβολή επιστημονικών προγραμμάτων (projects) και εφαρμογή αυτών.